Pindanutjes logo

Algemene voorwaarden

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van Pindanutjes.be (De Fabrik), gevestigd te Beerse.
Deze versie is geldig vanaf 1 november 2013.

Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Pindanutjes.be. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van Pindanutjes.be. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.
 Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Pindanutjes.be behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
LeveringElke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Pindanutjes.be heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 Aan de leveringsplicht van Pindanutjes.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pindanutjes.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.


 Wanneer een pakket verzekerd verstuurd moet worden, dient dit door de koper expliciet te worden aangegeven tijdens het afrekenen van de bestelling.

PrijzenDe prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
 Alle prijzen op de website zijn in EURO en inclusief 21% BTW.
Zichttermijn / herroepingsrechtOvereenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand Pindanutjes.be inichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.
Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer.
 Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan Pindanutjes.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz).
 Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt Pindanutjes.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
GegevensbeheerIndien u een bestelling plaatst bij Pindanutjes.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pindanutjes.be. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.
GarantiePindanutjes.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 Pindanutjes.be is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
Indien klachten van de afnemer door Pindanutjes.be gegrond worden bevonden, zal Pindanutjes.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pindanutjes.be zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Pindanutjes.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, of schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
AanbiedingenAanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.
 Verschillende aanbiedingen, actie's en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestellingen kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.
OvereenkomstEen overeenkomst tussen Pindanutjes.be en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Pindanutjes.be op haalbaarheid is beoordeeld.
 Pindanutjes.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.
AfbeeldingenAlle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van Pindanutjes.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
OvermachtPindanutjes.be is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die Pindanutjes.be belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Pindanutjes.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pindanutjes.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Pindanutjes.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
EigendomsvoorbehoudEigendom van alle door Pindanutjes.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Pindanutjes.be zolang de afnemer de vorderingen van Pindanutjes.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van Pindanutjes.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.
 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Pindanutjes.be.
BetalingDe levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken. 
Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling

Toepasselijk recht/bevoegde rechterOp alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Turnhout bevoegd.
Contactgegevens

Pindanutjes.be
Lindenlaan 53 bus 1
2340 Beerse
België

BTW BE 0833.250.784

Bankrekening: 132-5439697-75

IBAN: BE05 1325 4396 9775
BIC: BNAG BE BB

http://www.pindanutjes.be
info@pindanutjes.be

Om www.pindanutjes.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.